Etableringstilskudd

Dyrøy kommune har hatt byggetilskudd siden 1997. Men i 2021 skiftet ordningen navn til etableringstilskudd og det ble lagd nye retningslinjer. Her er noen stikkord:

  • Unge førstegangsetablerere (under 35 år) prioriteres
  • Gjelder både kjøp og bygging av egen bolig
  • Gjelder ikke påbygg, renovering etc. 
  • Tilskuddet er per i dag på kr. 100 000
  • Tilskuddet gis med en boplikt på 5 år (dersom boligen fraflyttes må du tilbakebetale tilskuddet med 20% for hvert år)

Søknader behandles fortløpende men forutsetter tilstrekkelig bevilgning i budsjettet, det vil si at det må finnes tilgjengelige penger på budsjettet det enkelte år. 

Søknad om etableringstilskudd sendes til Dyrøy kommune. Det enkleste er å sende en eDialog da vil søknaden automatisk sendes direkte til kommunens saksbehandlingssystem. 
I søknaden må du skrive litt om hvem du/dere er og hvilken bolig dere har kjøpt samt kjøpesum og eventuelle planer fremover med boligen. 

Om du ikke får til å sende inn søknaden via eDialog, send den per epost til eirik.varvik@dyroy.kommune.no 

Gratis tomt

I tillegg til at det kan søkes om etableringstilskudd har også Dyrøy kommune noen tomter som tilbys gratis dersom du ønsker å bygge bolig. Tomtene ligger i boligfelt på Kastnes, Bjørkebakken og Espenes. Kommunale tomtepriser utover disse er kr. 25 per m² i allerede utbygde boligfelt.

Bostøtte og startlån

Dyrøy kommune har i samarbeid med Husbanken en ordning for startlån og tilskudd for privatpersoner. Ordningen er kanskje ikke unik for Dyrøy, men ikke desto mindre er det viktig at den er kjent. 

 

  • Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter
  • Startlån fra kommunen kan hjelpe deg som har langvarige problemer med å få lån i ordinær bank til å kjøpe deg bolig, eller tilpasse allerede eid bolig i forhold til din livssituasjon (funksjonshemninger, alder etc)
  • Startlån er ikke bare for de som har utfordringer eller problemer med sin økonomiske situasjon men kan være en løsning for deg som ønsker å etablere deg i distriktet hvor ordinære banker ikke gir ut stort nok lån. Om du har fått jobb i kommunen og har behov for bolig kan startlån og være et virkemiddel for å skaffe oss eller beholde arbeidskraft. Startlån kan du lese mer om her
  • Du kan og søke om lån fra Husbanken til å bygge eller oppgradere bolig. Forutsetningen er at du planlegger for høy kvalitet innenfor miljøvennlige løsninger eller tilgjengelighet

Vi har ikke lang saksbehandlingstid på slike saker

Løpende opptak i barnehage

Det vil ikke være noe problem å flytte til Dyrøy midt i et barnehageår, eller om du av andre grunner har behov for plass i barnehage mellom hovedopptakene. Vi har løpende opptak i barnehager, dette kan du lese mer om her

Gave til nyfødte

Dyrøy kommune gir en ekstra påskjønning til de som føder barn. Er du folkeregistrert i Dyrøy før fødselen får det nyfødte barnet kr. 1000,- i gave fra kommunen. Dersom du har født et barn men enda ikke hørt noe fra kommunen, er det bare å ta kontakt med servicetorget for mer informasjon.